معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قسمت دوم)

2490 نفر 5 دقیقه
معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - سامانه مدیریت ثروت مانو

در ادامه مبحث مالیات و نقش آن در سرمایه‌گذاری، در این مقاله به معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند یک مزیت قابل توجه به شمار رود، پرداخته می‌شود.

انواع مالیات در بورس اوراق بهادار

مالیات بر سود عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر درآمد حاصل از سود دریافتی از اوراق با درآمد ثابت و مالیات بر سود تقسیمی را می‌توان از انواع مالیات در بورس به شمار آورد. (تفاوت بین قیمت دریافت شده بابت فروش یک دارایی و قیمت پرداخت شده برای خرید آن را عایدی سرمایه‌ای می‌گویند).

از طرفی دو نوع سود سرمایه‌ای وجود دارد

  • سود سرمایه‌ای بلندمدت
  • سود سرمایه ای کوتاه‌مدت

نرخ مالیات بر سود سرمایه‌ای بلندمدت برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که یک سال کامل دارایی خود را نگه داشته‌اند. در طرف دیگر، سود به دست آمده از فروش یک دارایی که کمتر از یک سال به دست آمده است را سود سرمایه‌ای کوتاه‌مدت می‌نامند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند پرداخت مالیات سود سرمایه‌ای را نپردازند. در واقع زمانی که سرمایه‌گذار دارایی خود را نگه می‌دارد، مجبور به پرداخت مالیات سود آن نیست و به این حرکت اصطلاحا «اثر قفل‌شدگی» می‌گویند.

معافیت‌های مالیاتی در بورس

تا اینجا نتیجه گرفتیم که مالیات و پرداخت آن در بازارهای مالی اعم از سهام و اوراق بهادار نیز مانند سایر بازارها اجباری است اما بر اساس بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که منتشر شده است، یک سری معافیت‌های مالیاتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است. یکی از این بخشنامه‌ها که در تاریخ 28 اسفند سال 1397 صادر شده است در مورد معافیت‌های مالیاتی است که در زیر به تفصیل آن پرداخته شده است.

هدف از صدور این بخشنامه به گفته محمدرضا معتمد، «خبرگزاری صدا و سیما، سنا» هدف از صدور این بخشنامه، ایجاد یک وحدت رویه در تفسیر درآمد و هزینه‌های دارای معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

در این بخشنامه درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل‌شده سود سهام تحقق‌یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل‌شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

در زیر متن بخشنامه به صورت کامل آورده شده است

با توجه سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین درآمد حاصل از ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی بدین صورت مقرر می‌دارد که:

  • تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین شده است.

از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل‌ قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

  • هر گاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها شود، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌شود:

الف) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

  • در صورت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت (به شرط احراز)، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری است صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

  • افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و در آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یاد شده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد است.

سبدگردانی اختصاصی مانو

ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون‌های مالیات‌های مستقیم نیز قید شده است زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ب) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری

سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌شود، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات است و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی، همان سرمایه‌گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در مخاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری یادآور می‌شود:

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق‌یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل‌شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

سخن پایانی

معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از مزایای بسیار مهم محسوب می‌شود که در مبالغ زیاد، خود را بیشتر نشان می‌دهد. مالیات در کنار سایر مولفه‌های مهم اقتصادی خرد و کلان، نقش مهمی در موفقیت سرمایه‌گذاری دارد.

سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیایز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کند.

  • انتشار

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ نظری برای این مطلب نوشته نشده، شما اولین نفر باشید.