دومین کتاب دیجیتالی مانو منتشر شد!

735 نفر 5 دقیقه
دومین کتاب دیجیتالی مانو

با توجه به اهمیت داشتن استراتژی‌های معاملاتی و پایبندی به آنها در شرایط مختلف بازارهای سرمایه‌گذاری، در دومین کتاب دیجیتالی مانو به ارائه دو مورد از استراتژی‌های مهم به نام استراتژی دفاع مستحکم و استراتژی پول و خوشبختی پرداخته شده است.

داشتن استراتژی، رمز موفقیت در بازارهای مالی

اسـتراتژی معاملاتی دفـاع مسـتحکم بـه اهمیـت زنـده مانـدن در بـازار سـرمایه اشـاره می‌کنـد کـه در ایـن مقالـه بـا یـک مثال فوتبالـی بـه آن پرداخته شـده اسـت. شاید افرادی که تنها برای مدت کوتاهی در بازارهای سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند و سپس با خاطره تلخ ضرر، آن بازار را ترک می‌کنند، آگاهی نداشتن از این استراتژی مهم باشد.

از طرف دیگر خیلـی افـراد برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری خود بـه دنبـال روشـی بـرای تقسـیم پـول و سـرمایه خـود بـه دارایی‌هـا مختلـف هسـتند. آنها به این جمله که تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید، به خوبی توجه کرده‌اند. اما این تقسیم دارایی به چه نحوی باید باشد.

در ایـن مقالـه بــا ارائــه یــک اســتراتژی تجربــی تحــت عنــوان “اســتراتژی معاملاتی پــول و خوشــبختی” بــه یــک طبقه‌بنــدی مناســب رسیده‌ایم. با همراهی امید موسوی، مدیرعامل مانو، دومین کتاب دیجیتالی مانو منتشر شد.

در دومین نسخه از این کتاب، با مفهوم استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم و استراتژی معاملاتی پول و خوشبختی آشنا می‌شوید.

از آنجا که افزایش سواد مالی مخاطبان مانو از اهداف شرکت مدیریت ثروت مانو محسوب می‌شود، لینک دانلود رایگان این کتابچه در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

لینک دانلود کتاب:Mano E BOOK 02

در ضمن، برای مطالعه سایر استراتژی‌ها نیز می‌توانید کتاب اول مانو را دانلود کنید.

سبدگردانی اختصاصی مانو

سرمایه‌گذاری و کسب سود به دانش مالی، مهارت و تخصص کافی نیاز دارد. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد با هر سطح از دانش تخصصی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار و مولفه‌های اقتصادی، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود و به صورت غیرمستقیم، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کند.

  • انتشار

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ نظری برای این مطلب نوشته نشده، شما اولین نفر باشید.